Advertisement

Editing aberrant splice sites efficiently restores β-globin expression in β-thalassemia

Shuqian Xu, Kevin Luk, Qiuming Yao, Anne H. Shen, Jing Zeng, Yuxuan Wu, Hong-Yuan Luo, Christian Brendel, Luca Pinello, David H.K. Chui, Scot A. Wolfe and Daniel E. Bauer