Advertisement

The impact of aging on primate hematopoiesis as interrogated by clonal tracking

Kyung-Rok Yu, Diego A. Espinoza, Chuanfeng Wu, Lauren Truitt, Tae-Hoon Shin, Shirley Chen, Xing Fan, Idalia Yabe, Sandhya Panch, So Gun Hong, Samson Koelle, Rong Lu, Aylin Bonifacino, Allen Krouse, Mark Metzger, Robert E. Donahue and Cynthia E. Dunbar

Data supplements