Advertisement

Evolutionary basis of HLA-DPB1 alleles affects acute GVHD in unrelated donor stem cell transplantation

Satoko Morishima, Takashi Shiina, Shingo Suzuki, Seishi Ogawa, Aiko Sato-Otsubo, Koichi Kashiwase, Fumihiro Azuma, Toshio Yabe, Masahiro Satake, Shunichi Kato, Yoshihisa Kodera, Takehiko Sasazuki and Yasuo Morishima