Advertisement

Myosin IIa is critical for cAMP-mediated endothelial secretion of von Willebrand factor

Pin Li, Guoqin Wei, Yang Cao, Qiuping Deng, Xiaofan Han, Xiaoshuai Huang, Yingqing Huo, Yulong He, Liangyi Chen and Jincai Luo