Advertisement

A novel irreversible FLT3 inhibitor, FF-10101, shows excellent efficacy against AML cells with FLT3 mutations

Takeshi Yamaura, Toshiyuki Nakatani, Ken Uda, Hayato Ogura, Wigyon Shin, Naoya Kurokawa, Koichi Saito, Norie Fujikawa, Tomomi Date, Masaru Takasaki, Daisuke Terada, Atsushi Hirai, Akimi Akashi, Fangli Chen, Yoshiya Adachi, Yuichi Ishikawa, Fumihiko Hayakawa, Shinji Hagiwara, Tomoki Naoe and Hitoshi Kiyoi