Advertisement

Gain-of-function of ASXL1 truncating protein in the pathogenesis of myeloid malignancies

Hui Yang, Stefan Kurtenbach, Ying Guo, Ines Lohse, Michael A. Durante, Jianping Li, Zhaomin Li, Hassan AL-Ali, Lingxiao Li, Zizhen Chen, Matthew G. Field, Peng Zhang, Shi Chen, Shohei Yamamoto, Zhuo Li, Yuan Zhou, Stephen D. Nimer, J. William Harbour, Claes Wahlestedt, Mingjiang Xu and Feng-Chun Yang