Advertisement

Human NOTCH4 is a key target of RUNX1 in megakaryocytic differentiation

Yueying Li, Chen Jin, Hao Bai, Yongxing Gao, Shu Sun, Lei Chen, Lei Qin, Paul P. Liu, Linzhao Cheng and Qian-Fei Wang