Advertisement

Prognostic relevance of integrated genetic profiling in adult T-cell leukemia/lymphoma

Keisuke Kataoka, Masako Iwanaga, Jun-ichirou Yasunaga, Yasunobu Nagata, Akira Kitanaka, Takuro Kameda, Makoto Yoshimitsu, Yuichi Shiraishi, Aiko Sato-Otsubo, Masashi Sanada, Kenichi Chiba, Hiroko Tanaka, Yotaro Ochi, Kosuke Aoki, Hiromichi Suzuki, Yusuke Shiozawa, Tetsuichi Yoshizato, Yusuke Sato, Kenichi Yoshida, Kisato Nosaka, Masakatsu Hishizawa, Hidehiro Itonaga, Yoshitaka Imaizumi, Wataru Munakata, Kotaro Shide, Yoko Kubuki, Tomonori Hidaka, Tsuyoshi Nakamaki, Ken Ishiyama, Shuichi Miyawaki, Ryohei Ishii, Osamu Nureki, Kensei Tobinai, Yasushi Miyazaki, Akifumi Takaori-Kondo, Tatsuhiro Shibata, Satoru Miyano, Kenji Ishitsuka, Atae Utsunomiya, Kazuya Shimoda, Masao Matsuoka, Toshiki Watanabe and Seishi Ogawa