Advertisement

Hypoxic adaptation of leukemic cells infiltrating the CNS affords a therapeutic strategy targeting VEGF

Itaru Kato, Yoko Nishinaka, Masahiro Nakamura, Ayse U. Akarca, Akira Niwa, Hiroki Ozawa, Kenichi Yoshida, Makiko Mori, Dapeng Wang, Makiko Morita, Hiroo Ueno, Yusuke Shiozawa, Yuichi Shiraishi, Satoru Miyano, Rajeev Gupta, Katsutsugu Umeda, Kenichiro Watanabe, Katsuyoshi Koh, Souichi Adachi, Toshio Heike, Megumu K. Saito, Masashi Sanada, Seishi Ogawa, Teresa Marafioti, Akira Watanabe, Tatsutoshi Nakahata and Tariq Enver

This is a PDF-only article. The first page of the PDF of this article appears below.

PDF extract preview