Advertisement

Unexpected role for p19INK4d in post-transcriptional regulation of GATA1 and modulation of human terminal erythropoiesis

Xu Han, Jieying Zhang, Yuanliang Peng, Minyuan Peng, Xiao Chen, Huiyong Chen, Jianhui Song, Xiao Hu, Mao Ye, Jianglin Li, Vijay G. Sankaran, Christopher D. Hillyer, Narla Mohandas, Xiuli An and Jing Liu