Advertisement

PRMT1-mediated FLT3 arginine methylation promotes maintenance of FLT3-ITD+ acute myeloid leukemia

Xin He, Yinghui Zhu, Yi-Chun Lin, Min Li, Juan Du, Haojie Dong, Jie Sun, Lei Zhu, Hanying Wang, Zonghui Ding, Lei Zhang, Lianjun Zhang, Dandan Zhao, Zhihao Wang, Herman Wu, Han Zhang, Wenjuan Jiang, Yang Xu, Jian Jin, Yudao Shen, Jeff Perry, Xinyang Zhao, Bin Zhang, Songbai Liu, Sheng-Li Xue, Binghui Shen, Chun-Wei Chen, Jianjun Chen, Samer Khaled, Ya-Huei Kuo, Guido Marcucci, Yun Luo and Ling Li