Advertisement

PRMT1-mediated FLT3 arginine methylation promotes maintenance of FLT3-ITD+ acute myeloid leukemia

Xin He, Yinghui Zhu, Yi-Chun Lin, Min Li, Juan Du, Haojie Dong, Jie Sun, Lei Zhu, Hanying Wang, Zonghui Ding, Lei Zhang, Lianjun Zhang, Dandan Zhao, Zhihao Wang, Herman Wu, Han Zhang, Wenjuan Jiang, Yang Xu, Jian Jin, Yudao Shen, Jeff Perry, Xinyang Zhao, Bin Zhang, Songbai Liu, Sheng-Li Xue, Binghui Shen, Chun-Wei Chen, Jianjun Chen, Samer Khaled, Ya-Huei Kuo, Guido Marcucci, Yun Luo and Ling Li

Article Information

Citation 
vol. 134 no. 6 548-560
PubMed 

Print ISSN 
Online ISSN 
History 
 • Submitted January 23, 2019
 • Accepted May 29, 2019
 • Published online August 8, 2019.

Article Versions


Contributors 
 • Xin He, 1Department of Hematological Malignancies Translational Science, Gehr Family Center for Leukemia Research, Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplantation Institute, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Yinghui Zhu, 1Department of Hematological Malignancies Translational Science, Gehr Family Center for Leukemia Research, Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplantation Institute, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Yi-Chun Lin, 2College of Pharmacy, Western University of Health Sciences, Pomona CA;
 • Min Li, 3Department of Information Sciences and
 • Juan Du, 4The Integrative Genomics Core, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Haojie Dong, 1Department of Hematological Malignancies Translational Science, Gehr Family Center for Leukemia Research, Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplantation Institute, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Jie Sun, 1Department of Hematological Malignancies Translational Science, Gehr Family Center for Leukemia Research, Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplantation Institute, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Lei Zhu, 1Department of Hematological Malignancies Translational Science, Gehr Family Center for Leukemia Research, Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplantation Institute, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Hanying Wang, 1Department of Hematological Malignancies Translational Science, Gehr Family Center for Leukemia Research, Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplantation Institute, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Zonghui Ding, 5Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic Arizona, Scottsdale, AZ;
 • Lei Zhang, 6Translational Biomarker Discovery Core and
 • Lianjun Zhang, 1Department of Hematological Malignancies Translational Science, Gehr Family Center for Leukemia Research, Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplantation Institute, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Dandan Zhao, 1Department of Hematological Malignancies Translational Science, Gehr Family Center for Leukemia Research, Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplantation Institute, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Zhihao Wang, 7Department of Cancer Genetics and Epigenetics, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Herman Wu, 1Department of Hematological Malignancies Translational Science, Gehr Family Center for Leukemia Research, Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplantation Institute, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Han Zhang, 2College of Pharmacy, Western University of Health Sciences, Pomona CA;
 • Wenjuan Jiang, 2College of Pharmacy, Western University of Health Sciences, Pomona CA;
 • Yang Xu, 8Department of Hematology, the Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China;
 • Jian Jin, 9Department of Pharmacological Sciences, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY;
 • Yudao Shen, 9Department of Pharmacological Sciences, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY;
 • Jeff Perry, 10Department of Biochemistry, University of California, Riverside, CA;
 • Xinyang Zhao, 11Department of Biochemistry and Molecular Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL;
 • Bin Zhang, 1Department of Hematological Malignancies Translational Science, Gehr Family Center for Leukemia Research, Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplantation Institute, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Songbai Liu, 12Suzhou Key Laboratory for Medical Biotechnology, Suzhou Vocational Health College, Suzhou, China;
 • Sheng-Li Xue, 13Department of Hematology, The First Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou, China; and
 • Binghui Shen, 7Department of Cancer Genetics and Epigenetics, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Chun-Wei Chen, 14Department of Systems Biology and
 • Jianjun Chen, 14Department of Systems Biology and
 • Samer Khaled, 15Department of Hematology and Hematopoietic Cell Transplantation (HCT), Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA
 • Ya-Huei Kuo, 1Department of Hematological Malignancies Translational Science, Gehr Family Center for Leukemia Research, Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplantation Institute, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Guido Marcucci, 1Department of Hematological Malignancies Translational Science, Gehr Family Center for Leukemia Research, Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplantation Institute, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;
 • Yun Luo, 2College of Pharmacy, Western University of Health Sciences, Pomona CA;
 • Ling Li, 1Department of Hematological Malignancies Translational Science, Gehr Family Center for Leukemia Research, Hematologic Malignancies and Stem Cell Transplantation Institute, Beckman Research Institute, City of Hope Medical Center, Duarte, CA;

Altmetric.com Statistics

The Altmetric score is a weighted count of online attention designed to reflect the volume and reach of online engagement surrounding an individual research output