Advertisement

Promyelocytic extracellular chromatin exacerbates coagulation and fibrinolysis in acute promyelocytic leukemia

Muhua Cao, Tao Li, Zhangxiu He, Lixiu Wang, Xiaoyan Yang, Yan Kou, Lili Zou, Xue Dong, Valerie A. Novakovic, Yayan Bi, Junjie Kou, Bo Yu, Shaohong Fang, Jinghua Wang, Jin Zhou and Jialan Shi

You do not have access to the full text of this article, the first page of the PDF of this article appears below.

PDF extract preview