Advertisement

Mechanical prophylaxis is a heparin-independent risk for anti–platelet factor 4/heparin antibody formation after orthopedic surgery

Seiji Bito, Shigeki Miyata, Kiyoshi Migita, Mashio Nakamura, Kazuhito Shinohara, Tomotaro Sato, Takeharu Tonai, Motoyuki Shimizu, Yasuhiro Shibata, Kazuhiko Kishi, Chikara Kubota, Shinnosuke Nakahara, Toshihito Mori, Kazuo Ikeda, Shusuke Ota, Takeshi Minamizaki, Shigeru Yamada, Naofumi Shiota, Masataka Kamei and Satoru Motokawa