Advertisement

High-dose dexamethasone corrects impaired myeloid-derived suppressor cell function via Ets1 in immune thrombocytopenia

Yu Hou, Qi Feng, Miao Xu, Guo-sheng Li, Xue-na Liu, Zi Sheng, Hai Zhou, Ji Ma, Yu Wei, Yuan-xin Sun, Ying-yi Yu, Ji-hua Qiu, Lin-lin Shao, Xin-guang Liu, Ming Hou and Jun Peng